Skontaktuj się z nami
+48 601 879 622

Autor:Michał Czerw

Odszkodowanie za komplikacje po szczepieniu

Odszkodowanie za komplikacje po szczepieniu

W przypadku gdy w wyniku szczepienia ochronnego, u osoby, u której zostało przeprowadzone to szczepienie, wystąpiły w ciągu 5 lat od dnia podania szczepionki albo szczepionek działania niepożądane wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, w wyniku których: 1)  osoba ta wymagała hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni albo 2)  u osoby tej wystąpił wstrząs […]

Czytaj dalej

ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA A ODRZUCENIE SPADKU

ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA A ODRZUCENIE SPADKU

Zrzeczenie się dziedziczenia i odrzucenie spadku to dwie odrębne instytucje prawa spadkowego, które często są ze sobą mylone, a w języku potocznym niekiedy nawet są ze sobą utożsamiane. Tymczasem, mimo zbieżności głównego celu, jakim jest de facto pozbycie się praw do spadku, w praktyce wiele je różni, w szczególności w zakresie formy i możliwego czasu […]

Czytaj dalej

Zadośćuczynienie za upadek na nierównym chodniku

Zadośćuczynienie za upadek na nierównym chodniku

Na zarządcy drogi ciąży szeroko rozumiany obowiązek wykonywania ogółu prac remontowych, zabezpieczających i przywracających w razie potrzeby prawidłowy stan nawierzchni oraz bieżących robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, których celem jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. Najważniejszym zadaniem zarządcy drogi jest utrzymanie jej w stanie wykluczającym narażenie użytkowników na wypadek, pozostający w adekwatnym związku przyczynowym […]

Czytaj dalej

Zbycie nieruchomości – kiedy wolne od podatku dochodowego?

Zbycie nieruchomości – kiedy wolne od podatku dochodowego?

Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku (art. 30e ust. 1 ustawy o PIT). Źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i […]

Czytaj dalej

MIAŁEŚ WYPADEK DROGOWY? OTO JAKIE ŚWIADCZENIA MOGĄ CI PRZYSŁUGIWAĆ

MIAŁEŚ WYPADEK DROGOWY? OTO JAKIE ŚWIADCZENIA MOGĄ CI PRZYSŁUGIWAĆ

Osobie poszkodowanej w wypadku drogowym, w zależności od okoliczności zdarzenia oraz jego skutków, mogą przysługiwać następujące świadczenia: Odszkodowanie – obejmuje koszty leczenia, rehabilitacji, opieki nad poszkodowanym przez osoby trzecie (także przez członków rodziny), transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania do potrzeb poszkodowanego, przygotowania do wykonywania nowego zawodu, zwrot utraconych zarobków Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę […]

Czytaj dalej

Ważne zmiany dla kierowców i pieszych

Ważne zmiany dla kierowców i pieszych

Z dniem 1 czerwca 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Poniżej zestawienie zmian, z którymi powinien zapoznać się każdy uczestnik ruchu drogowego: Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju. Zabrania się […]

Czytaj dalej

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od 1 stycznia 2021 r.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od 1 stycznia 2021 r.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta rozszerzyła ochronę przysługującą dotychczas jedynie konsumentom na część przedsiębiorców, tj. przedsiębiorcę zawierającego umowę nienależącą do przedmiotu jego działalności. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru […]

Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

Od początku nowego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji umów o dzieło. Zgodnie z art. 22 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw płatnik składek lub osoba fizyczna […]

Czytaj dalej

Otrzymałeś odszkodowanie od Ubezpieczyciela sprawcy szkody? Sprawdź czy nie zostało zaniżone!

Otrzymałeś odszkodowanie od Ubezpieczyciela sprawcy szkody? Sprawdź czy nie zostało zaniżone!

Niejednokrotnie po otrzymaniu decyzji o wypłacie odszkodowania poszkodowany zastanawia się czy kwota przyznana przez ubezpieczyciela została ustalona w prawidłowy sposób. Niestety w zdecydowanej większości przypadków odszkodowania przyznawane przez towarzystwa ubezpieczeń są zaniżone. Dzieje się tak z kilku powodów. Mianowicie ubezpieczyciele bardzo często przyjmują w kalkulacjach naprawy nierealne stawki za roboczogodzinę, bezpodstawnie stosują współczynnik odchylenia materiału […]

Czytaj dalej

Odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy sprzedanej

Odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy sprzedanej

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Z uwagi na większą powszechność występowania, przedmiotem tego postu są wady fizyczne. Zgodnie z art.  5561 k.c. wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie […]

Czytaj dalej