Skontaktuj się z nami
+48 601 879 622

Aktualności

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od 1 stycznia 2021 r.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od 1 stycznia 2021 r.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta rozszerzyła ochronę przysługującą dotychczas jedynie konsumentom na część przedsiębiorców, tj. przedsiębiorcę zawierającego umowę nienależącą do przedmiotu jego działalności.

Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nowelizacja dotyczy tylko przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie obejmuje zatem spółek osobowych i kapitałowych.

Ponadto obejmuje jedynie umowy, które nie są zawierane w ramach wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

W rozumieniu art. 221 k.c. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorca zawierający umowę, o której mowa w art. 3855 k.c. (treść przepisu przytoczono powyżej) zostanie objęty przepisami o ochronie konsumentów.

Co w praktyce daje taka ochrona?

Przedsiębiorcy takiemu przysługują uprawnienia z zakresu:

  1. Rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 5564 i 5 k.c.)
  2. Prawa odstąpienia od umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
  3. Niedozwolonych klauzul umownych (art. 3855 k.c.)

Obecnie zatem przedsiębiorca może powołać się na domniemanie prawne, że jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (art. 5562 k.c.).  W razie skorzystania z rękojmi to sprzedawca będzie musiał więc udowodnić, że wada powstała z winy kupującego.

Ponadto przedsiębiorca może także zwrócić zakupiony w Internecie towar w terminie 14 dni od jego otrzymania, bez podania przyczyny i bez dodatkowych kosztów.

Co istotne, dzięki tej nowelizacji przedsiębiorcy zyskali również uprawnienie do powoływania się na tzw.  klauzule abuzywne, tj. postanowienia nieuzgodnione indywidualnie w procesie zawierania umowy, kształtujące prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszające ich interesy.

Warto jednak przestrzec przedsiębiorców, aby przyznanie im dodatkowej ochrony nie pozbawiło ich czujności. Nadal bowiem możliwe jest na przykład wyłączenie bądź ograniczenie uprawnień z rękojmi w treści umowy.